R E K L A M A Č N Ý   P O R I A D O K

Tomiintex, s.r.o.

Tento Reklamačný poriadok je vydaný spoločnosťou obchodný názov Tomiintex, s.r.o., so sídlom: Gen. M. R. Štefánka 418/74, 911 01 Trenčín, kanceláriou s názvom Flowreal realitné centrum s prevádzkou na adrese Kasárenská 5, 911 05 Trenčín.

E-mail: info@flowreal.sk,  IČO: 52104184, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 37469/R (ďalej len „realitná kancelária“) a bol prijatý s účinnosťou od 11.12.2018.

upravuje právo klienta na reklamáciu kvality poskytnutých služieb, vyfakturovanej sumy odmeny, podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení).

              I. Základné ustanovenia:

1. Realitnou kanceláriousa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie horeuvedená spoločnosť Tomiintex, s.r.o. S prevádzkou názvom Flowreal realitné centrum. Sa vykonávajú výhradne v tej pobočke na adrese prevádzky Kasárenská 5, 911 05 Trenčín, kde bola reklamovaná služba poskytnutá a len počas jej otváracích hodín.

 

2. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom (ďalej len “reklamácia”).

3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady. Kancelária Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. môže vystaviť faktúru len za reálne poskytnuté Služby a len podľa aktuálne platného cenníka. 

4. Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti (ďalej len „klient“).

 

5. Kancelária Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.

II.Postupy a lehoty vybavovania reklamácií:

1. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad (faktúru) o poskytnutí Služby.

2. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient u poverenej osoby kancelárie Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. uplatniť bez zbytočného odkladu, tj. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

 

3. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle článku II. bodu 1. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

 

4. Ak klient usúdi, že Služby poskytované kanceláriou Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v kancelárii Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o..

 

5. Poverená osoba spíše s klientom o reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

 

6. Reklamácia bude kanceláriou Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. vybavená do dvadsať 20) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa poverená osoba kancelárie  Flowreal realitné centrrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní (lehota nevyhnutná na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie).

 

7. V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta podľa článku II. bodu 5. tohto Reklamačného poriadku je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je kancelária Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená kancelárii  Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o.

Reklamáciu môže Kancelária Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. uznať alebo zamietnuť.

 

8. Pokiaľ kancelária  Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, informuje o tom bezodkladne klienta a vykoná na svoje náklady úkony ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané Služby. Poverená osoba kancelárie Flowreal realitné centrum spoločnostiTomiintex, s.r.o. zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, spoločnosti Tomiintex, s.r.o.

 

9. Pokiaľ kancelária Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Následne zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie vedeniu spoločnosti Tomiintex, s.r.o.. Spoločnosť Tomiintex, s.r.o. vyhodnotí reklamáciu a postup vybavenia reklamácie Poverenou osobou v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve príslušnú kanceláriu Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o., aby vykonala náležitú nápravu podľa jej pokynov.

 

10. Poverená osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní od dátumu začatia reklamačného konania, tzn. vystaví mu písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu 11. tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat (60) dní od dátumu začatia reklamačného konania.

 

11. Kancelária Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. je povinná viesť si evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.

 

12. Na základe zistení vykonaných z reklamačných protokolov vyvodzuje kancelária Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

 

13. Ustanovenia v článku II. bodov 1. až 12. v reklamačnom púoriadku sa primerane vzťahujú aj na maklérov, franšízantov ako aj na zamestnancov.

 

14. Spoločnosť Tomiintex, s.r.o. je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.

 

15. Spoločnosť Tomiintex, s.r.o. určí zverejnením alebo vo svojich prevádzkach alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.

 

16. Kancelária Flowreal realitné centrum spoločnosti Tomiintex, s.r.o., ich makléri, Franšízanti ako aj zamestnanci zaisťujú ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

17. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky kancelárie spoločnosti Tomiintex, s.r.o., ich maklérov, franšízantov a zamestnancov a je platný na celom území Slovenskej republiky.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.05.2022.

 

Reklamačný formulár si stiahnete tu: https://www.flowreal.sk/reklamacny-formular/

Reklamačný formulár klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.

 

III. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1.  Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi