OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Tomiintex, s.r.o. IČO: 52 104 184, so sídlom: Gen. M. R.  Štefánika 418/74, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. Zapísaná: Okresný súd Trenčín, č. vložky: 37469/R, oddiel: Sro (ďalej len „prevádzkovateľ”), spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Tomiintex, s.r.o.
Sídlo: Gen. M. R.  Štefánika 418/74, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Prevádzka: Flowreal realitné centrum

Adresa: Kasárenská 5, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 52 104 184

Registrácia: Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 37469/R
Zastúpený: Milan Jucha konateľ spoločnosti a Tomáš Jucha, konateľ spoločnosti

(ďalej len „Prevádzkovateľ”)

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Tomáša Juchu,(ďalej len „poverená osoba Prevádzkovateľa“), a to:

a) písomnou formou na adrese Gen. M.R. Štefánika 418/74, 911 01 Trenčín, SR

b) osobne v pracovných dňoch v čase 09:00 – 10:00 na adrese Kasárenská 5, 911 05 Trenčín, SR

c) telefonicky na čísle 0908 818 794 v pracovné dni v čase 09:00-12:00

d) elektronicky na e-mailovej adrese info@flowreal.sk

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely:

a) plnenia zmluvných povinností voči klientom a obchodným partnerom, najmä:

 • uzatvorenie zmluvy o prevode vlasníctva nehnuteľností,
 • uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní,
 • uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve,
 • vypracovanie odovzdávacieho protokolu,
 • vyplnenie záznamu o obhliadke,
 • vypracovanie návrhu na vklad,
 • spracovanie za účelom inzercie cez realitné portály a sociálne siete,
 • vedenie účtovníctva,
 • vyhotovovanie účtovných dokladov,
 • správa a evidencia pošty a registratúry,
 • evidencia a archivácia zmlúv a účtovníctva,
 • reklama a marketingové služby prevádzkovateľa – zasielanie newsleterov.

b) plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom.

4. Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

a) osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 3 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať; na účely podľa bodu 3. písm. a),

b) 3 rokov od ich poskytnutia, resp. v súlae s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov, po roku, ktorého sa týkajú na účely podľa bodu 3. písm. b)

5. Získané osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a niektoré osobné údaje spracúva pre Prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa externá účtovnícka spoločnosť, externý právnik a externá dodávateľská spoločnosť realitného systému.

6. Práva dotknutej osoby:

a) Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

b) Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba o to požiada.

c) Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 6 písm. f),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe jej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

d) Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa 6. písm. f), a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

e) Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

f) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje:

 • na základe právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • na základe právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • na účely priameho marketingu,
 • na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

g) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním poverenej osoby Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

h) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

7. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 nariadenia):

a) Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

b) Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

c) Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Tomiintex, s.r.o.
Sídlo: Gen. M. R.  Štefánika 418/74, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Prevádzka: Flowreal realitné centrum

Adresa: Kasárenská 5, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 52 104 184

Registrácia: Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 37469/R
Zastúpený: Milan Jucha konateľ spoločnosti a Tomáš Jucha, konateľ spoločnosti

(ďalej len „Prevádzkovateľ”)

a

Dotknutá osoba, ktorá vyjadruje svoj súhlas elektronicky – vyplnením a odoslaním kontaktného formulára, prípadne prihlásením do newslettra.

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Dotknutá osoba svojím podpisom nižšie dobrovoľne, slobodne a určito udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa na doručovanie, za účelom zasielania marketingových noviniek, newslettera a informácií formou e-mailu na uvedenú emailovú adresu, formou sms, alebo telefonátu na uvedené telefónne číslo.

Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať e-mailovou správou na info@flowreal.sk. Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb. Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva v elektronickej a listinnej forme a prijatými vhodnými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je slobodné, dobrovoľné a urči té. Na základe písomnej žiadost i zaslanej e-mailom na info@flowreal.sk, alebo osobe u Prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR ak sa domnieva, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne, rovnako ako aj súhlas s ich spracúvaním na marketingové účely.

Odoslaním formulára súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na účely marketingu v súlade s vyššie uvedeným.