R E K L A M A Č N Ý FO R M U L Á R

Tomiintex, s. r. o.

Vydaný kanceláriou Flowreal realitné centrum na adrese prevádzkarne Kasárenská 5, 911 05 Trenčín, spoločnosti Tomiintex, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 418/74, 911 01 Trenčín, IČO: 52108 184, IČ DPH: SK2120890640, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 37469/R, prijatý s účinnosťou od 11.12.2018

 

Dátum podania reklamácie: …………………………………………………………….

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: Meno, priezvisko: ……………………………………………………………….. Prevádzka realitnej kancelárie, adresa: …………………………………………………………………………………………………………………

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná: □ predaj □ prenájom □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: …………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………….

Údaje o klientovi, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

Meno, priezvisko: ………………………………………………………………………………………………. tel.číslo: ……………………………… Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………………………………………………

A. KLIENT / Vecný obsah reklamácie (vypĺňa klient, ktorý podáva reklamáciu).

Uveďte informácie ako popis sťažnosti, vady na službe alebo podnet popisujúci pochybenie v konaní makléra alebo realitnej kancelárie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………..

Podpis klienta: …………………………………………………………..Dátum: …………………………………….

B. MAKLÉR / Vyjadrenie k reklamácii (vypĺňa maklér, ktorého sa reklamácia týka).

Uveďte informácie ako popis a vysvetlenie situácie a informácie, týkajúce sa sťažnosti klienta realitnej kancelárie. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis makléra: …………………………………………………………. Dátum: ……………………………………. 

C. POSÚDENIE REKLAMÁCIE (vypĺňa konateľ realitnej kancelárie alebo zodpovedná osoba).

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú : □ áno □ nie

Odôvodnenie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… 

Spôsob vybavenia reklamácie:

…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V……………………………….., dňa: …………………… 

 

Podpis konateľa realitne kancelárie: …………………………………………………. 

KLIENT / S vybavením reklamácie súhlasím: □ áno □ nie

V……………………………….., dňa: ………………….. 

Podpis klienta, ktorý podal reklamáciu: ……………………………………………….